Pozew o rozwód problemy w związku małżeńskim

Podjęłaś decyzję o rozwodzie, jednak masz problem z formalnościami? Nie wiesz jak i gdzie złożyć pozew rozwodowy i czego będziesz do tego potrzebować? Pozew o rozwód składamy w wydziale cywilnym sądu okręgowego. Składamy go oczywiście w formie pisemnej. Sąd wówczas morze orzec, że między małżonkami ma miejsce rozkład pożycia w sposób trwały i zupełny. Sąd podejmuje taką decyzję i wnosi takie orzeczenie w momencie, kiedy któreś z małżonków składa do sądu pozew.

Musi to być pozew do sądu, w którym małżonkowie mieli swoje wspólne, ostatnie miejsce zamieszkania i żona lub mąż nadal tam są zameldowani, lub po prostu tam przebywają.

Jakie są kolejne etapy składania pozwu rozwodowego?

Osoba, która składa pozew to powód. Osobę, z którą powód chce się rozwieść to w tym momencie pozwany. W pozwie podajemy imiona i nazwiska współmałżonków, zawody, jakie są przez nich wykonywane oraz aktualne adresy. Precyzujemy także w pozwie nasze, czyli powoda, żądania. Jeżeli jest wina rozpadu związku, która leży po konkretnej stronie, opisujemy, jakie są powody. Jeśli nie, ubiegamy się o rozwód bez orzeczenia o winie. Jeśli chcemy powołać świadków, wymieniamy ich imiona, nazwiska i adresy oraz dlaczego uważamy, że powinni zostać powołani. Podobnie uzasadniamy w pozwie rozwodowym powód, dla którego składamy go do sądu. Załączamy do pozwu akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci jeśli są, zaświadczenia dotycząca zarobków obojga małżonków oraz opis pozwu. Tak przygotowany pozew i jego załączniki składamy w sądzie okręgowym, osobiście lub wysyłając go pocztą. Należy przesłać dwa egzemplarze pozwu, jeden dla sądu oraz jeden dla osoby pozwanej.

Jakie dokumenty potrzebne do rozwodu

Kiedy składamy pozew o rozwód, potrzebne będą dodatkowe dokumenty, które stanowić będą załączniki. Przede wszystkim, sam pozew powinien zawierać takie dane małżonków: imię, nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania, a także informację na temat zawodu, jaki wykonują małżonkowie. Pozew składamy w sądzie okręgowym, który stanowi organ sądowniczy miejsca, w którym ostatnio wspólnie mieszkaliśmy i przynajmniej jedno z nas nadal tam mieszka.

Jeżeli chodzi o załączniki, konieczne będą: akt małżeństwa, na podstawie którego sąd stwierdzi że faktycznie zawarliśmy związek małżeński, akty urodzenia naszych wspólnych dzieci, które będą konieczne do ustalenia z kim i na jakich zasadach będą przebywały po rozwodzie dzieci, informacje, czyli zaświadczenia o naszych zarobkach, powoda i osoby pozwanej, a także opis pozwu. Kiedy składamy pozew, musi być on przygotowany w dwóch egzemplarzach: jeden dla sądu i jeden dla osoby pozwanej.

Tak więc kiedy decydujemy się na złożenie pozwu rozwodowego, należy przygotować wymienione wcześniej dokumenty, ponieważ inaczej nie będzie on brany pod uwagę przez sąd. Musimy się więc podczas rozwodu liczyć nie tylko z wydatkami związanymi z samymi opłatami sądowymi, ale także z pieniędzmi, jakie wydamy na przygotowanie załączników, często również na opłatę za usługi pełnomocnika, jeżeli decydujemy się na wynajęcie prawnika. Pozew przygotowany przez pełnomocnika będzie z pewnością przygotowany na tyle precyzyjnie, że nie będzie trzeba się obawiać o jego poprawność i odpowiednią ocenę przez sąd.

Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku.

Orzeczenie o rozwodzie, a kwestie majątkowe, a więc podział majątku, to dwie osobne sprawy. Przy orzekanie rozwodu, sąd orzeknie na temat podziału naszego majątku tylko w momencie, jeśli nie będzie to znacznie przedłużało postępowania o rozwodzie. Co to oznacza w praktyce? Co jeśli składamy wniosek o rozwód bez orzekania o winie? Jeżeli decydujemy się na pozew bez orzekania o winie, oznacza to że przyjmujemy, że żadne z nas nie jest bardziej winne tego, że ustało nasze wspólne pożycie. Coś po prostu się skończyło, nasz związek się rozpadł i chcemy z tego powodu rozwodu. Gdy uważamy, że któreś z nas jest winne, to z reguły osoba będąca powodem wskazuje osobę, która doprowadziła do rozpadu wspólnego pożycia.

Należy wówczas przedstawić na to dowody. Co do samego podziału majątku. Podziałowi będzie podlegał majątek, który jest wspólny i powstał po zawarciu związku, czyli po zawarciu małżeństwa. Dodatkowo majątek, który został wniesiony do tak zwanego wspólnego majątku z naszych odrębnych majątków. Jeśli darowaliśmy coś współmałżonkowi, kupiliśmy coś dla nas wspólnie, to także będzie podlegało pod nasz wspólny majątek. Według obowiązujących przepisów, cytując kodeks rodzinny i opiekuńczy: oboje małżonkowie mają równy udział w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Jeśli więc uważamy że z pewnych przyczyn należy nam się większość majątku wspólnego, bo to nasz wkład był w tym momencie kluczowy, możemy się o to przed sądem ubiegać.

Rozwodzę się – co z dzieckiem po rozwodzie

Gdy rodzice podejmują decyzję o rozwodzie, następuje orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa, ale nie tylko. Kolejnym elementem wyroku jest sprawa dotycząca wspólnego majątku, a także kwestia opieki nad dzieckiem lub dziećmi. Sąd będzie orzekał o władzy rodzicielskiej, alimentach, sposobach kontaktu z dzieckiem i opieką, jaka będzie sprawowana nad nim. To jeden z podstawowych obowiązków sądu, który orzeka rozwód. Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad dziećmi, w momencie kiedy małżonkowie i rodzice się rozwodzą.

Dopuszczalne jest, że oboje rodzice będą mieli całkowite prawo do opieki i decyzji dotyczących dziecka. Dzieje się tak w momencie porozumienia między małżonkami, które zostaje zaakceptowane przez sąd oczywiście tylko w momencie, jeśli nie będzie miało to żadnego negatywnego wpływu na dobro małoletniego dziecka. Ustalane są relacje dziecka z obojgiem rodziców oraz stosunek dzieci do rodziców i odwrotnie. Tak więc rozwód nie musi oznaczać bardzo długiego sporu przed sądem i walki o dziecko. Jeśli któreś z małżonków uważa, że lepiej będzie sprawowało władzę i opiekę nad dzieckiem, może się o to ubiegać przed sądem. Na przykład jeśli dziecko po rozwodzie zostaje przy matce, prawa ojca do sprawowania władzy i opieki nad dzieckiem może zostać ograniczone. Jednak nie zawsze tak jest, większość zależy od nas. Sąd z pewnością nałoży jednak alimenty na którąś ze stron, jeżeli dziecko będzie zamieszkiwało tylko z jednym z rodziców i to on będzie sprawował główną opiekę nad dzieckiem.

Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie

Rozwodzisz się i nie wiesz, co ze wspólnie wziętym kredytem hipotecznym stanie się po rozwodzie? Kiedy następuje orzeczenie o rozwodzie między małżonkami, nadal oboje są dłużnikami wobec banku, oczywiście jeśli kredyt został podjęty wspólnie. Umowa kredytowa, jaką podpisujemy z bankiem, to umowa między dwiema osobami a bankiem, nie małżeństwem a bankiem z punktu widzenia prawa. Po rozwodzie powstaje rozdzielność majątkowa, o ile nie została ona zapisana przed zawarciem związku małżeńskiego wcześniej.

Każde z nas więc po rozwodzie nadal jest odpowiedzialne za spłatę kredytu hipotecznego po orzeczeniu rozwodu przez sąd. Bank może wówczas ubiegać się o spłatę kredytu od obojga małżonków, jeśli na przykład któreś z nich przestanie płacić, wnosić o spłatę do osoby, która nie reguluje terminowo swoich zobowiązań. Pamiętajmy, że również w przypadku kredytu hipotecznego nie tylko sama hipoteka jest zabezpieczeniem dla banku.

Odpowiadamy za taki kredyt całym naszym majątkiem, a nie tylko mieszkaniem czy domem, jaki został zakupiony pod kredyt hipoteczny. Oznacza to, że jeśli przestaniemy terminowo płacić nasze raty za kredyt, bank może podjąć środki egzekucyjne z całego naszego majątku. A zatem z naszych zarobków, z tego co posiadamy, na przykład z innych nieruchomości czy nawet z emerytury bądź majątku tak zwanego ruchomego, samochodów, sprzętów i tak dalej. Może się jednak zdarzyć, że małżonkowie mogą się porozumieć w tej sprawie: to znaczy na przykład żona po rozwodzie zrzeka się prawa do wspólnego mieszkania czy domu, a kredyt zostaje przełożony tylko na męża, jednak tylko w momencie zgody obu stron oczywiście.

Zdjęcie przez formularz PxHere

https://www.intermedialna.pl/kobieta-i-styl-zycia/wszystko-na-temat-ceremonii-slubnej-wesele-oraz-slub-co-warto-wiedziec-o

Leave a Reply